Tavuk

TÜRKOB ve Mesleki Kamuoyuna Duyurumuz

TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyem Muharrem Kaya

Sevgili Meslektaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

‘Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ olarak;

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda taslak olarak hazırlanan önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak olan kanun teklifine karşı aşağıda belirtmiş olduğumuz maddelerle ilgili ;

· Meslektaşın İş Kapasitesinin Belirlenmesi (Kota),

· Tam Tasdik Sınırının Genişletilmesi ve

· VDK’nın Raporuna İstinaden Meslektaşa Sorumluluk Yazılması konularına ilişkin düzenlemiş olduğumuz basın açıklamamıza hoş geldiniz…

Sevgili Meslektaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

MESLEKTAŞLARIN İŞ KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

(KOTA)

Meslekte kalitenin daha fazla olması ve muhasebe büro fabrikalarının önüne geçilmesi için muhasebe bürolarının iş kapasitelerinin sınırlandırılması gerekmektedir.

Büro standartları ve tahsilat sorunu giderilmeden kota tek başına sorunu daha karmaşık bir hale getirecektir. Ancak; mesleğimiz ile ilgili her konuda olduğu gibi kota ve büro standartları konularında da Odalarımız ve TÜRMOB’un ortak akıl ile alınacak bir çalışma ve eylem planının hayata geçirilmesi zorunludur. Ve bu konudaki tavrımız her zaman meslektaşımızın ve meslek mücadelemizin lehinedir.

TAM TASDİK KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

İstisnasız her beyanname, serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından onaylanıp verilmelidir.

Mali müşavirlerin yetkisinde olan beyan ve bildirim işlemlerinin devlet kurumları haricinde herhangi başka bir meslek grubu tarafından onayını KABUL ETMİYORUZ, ETMEYECEĞİZ!

Net satış, aktif büyüklük, işçi sayısı,… v.b. kriterler konularak kontrol veya tasdik edilmesi bizlere duyulan güveni sarsacağı gibi; 123.750 (YüzYirmiüçbin

yediyüzelli) meslektaşımızın neredeyse tamamının haksız rekabet ile karşı karşıya kalacağı bir ortam yaratacaktır. BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Bu bağlamda; TÜRMOB yönetimi bu konuda biz mali müşavirlerin haklarını korumak konusunda SINIFTA KALMIŞTIR. 123 bin 750 Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 4 üye temsil ederken, 5 bin 53 Yeminli Mali Müşaviri 5 üye temsil etmektedir. Yönetim Kurulu dağılımındaki bu adaletsizliği, mesleğimizin temsilindeki en büyük sorun olarak görüyoruz.

TÜRMOB Yönetimi’nin tamamı YMM’lerden oluşabilir. Ancak; bu durum zorunluluk olarak dayatıldığında meslek yasası anti demokratik hale gelmekte ve TÜRMOB’u tüm üyelerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir üst birlik olmaktan çıkarmaktadır.

3568 Sayılı Kanun’un Madde 35: “Birlik Genel Kurulu Üyeleri arasından u?c? yıl ic?in sec?ilen dokuz asıl ve dokuz yedek u?yeden olus?ur. Yo?netim Kurulu u?yelerinden bes?inin yeminli mali mu?s?avir olması zorunludur” denmektedir.

Bu maddedeki zorunluluğun kalkmasını her platformda dile getireceğiz. Ve MESLEKTAŞLARIMIZIN ADİL TEMSİLİYET HAKKINI SONUNA DEK SAVUNACAĞIZ.

V.D.K.’NIN RAPORUNA İSTİNADEN MESLEKTAŞLARIMIZA SORUMLULUK YAZILMASI

Meslektaşlarımız hiçbir zaman sorumluluktan kaçmamıştır. Mesleğimizi layıkıyla yapmayan devletimizi zarara uğratan hiçbir meslektaşın da yanında değiliz ancak erişime imkanı olmadığı bilgiler nedeni ile de cezalandırılmaları hukuk devleti anlayışına sığmamaktadır.

Öncelikle; somut tespitler olmadan meslektaşlarımıza yazılan SORUMLULUK RAPORLARININ TAMAMINI REDDEDİYORUZ. Ve “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” diyoruz. Kaldı ki; idare bile sahte ve yanıltıcı belge düzenleyen mükellefleri kısa sürede tespit edememektedir. Bu halde bile hakkında sahte belge düzenleme raporu olan mükellefler, zaman zaman yargıya başvurup lehlerine sonuçlanan kararlar vardır. Böyle durumlarda meslektaşlarımız da mağdur olacak ve bu mağduriyetlerinin nasıl giderileceği bizleri endişelendirmektedir.

Tasarı ile Maliye Bakanlığı’na mesleki faaliyetten yargı kararı olmaksızın alıkoyma yetkisi tanınmakta ve Bakanlığın vesayeti meslek örgütünün üzerine daha ağır bir şekilde binmektedir.

Meslek mensubu sadece meslek örgütünce belirlenen suçlardan dolayı disiplin hükümlerine muhatap olmalıdır. Adli kovuşturmalar istisnadır. Meslek örgütü meslektaşı koruma misyonunu terk edemez. Meslektaşlarımız potansiyel suçlu değildir. Maliye vesayetine hayır!

TÜRMOB ve MESLEKİ KAMUOYUNA AÇIK ÇAĞRIMIZDIR!

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak; yukarıda saymış olduğumuz konuları, TÜRMOB’un 94. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, TÜRMOB Yönetimi, 85 Oda Başkanı ve Bakan Yardımcımıza ifade ettik. Toplantıda; son derece edilgen ve tasarının lehinde bir duruş sergilediğini gözlemlediğimiz TÜRMOB Yönetimi’ni duyarlı olmaya, meslektaşın hak ve menfaatlerini korumaya, evrensel hukuk normlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz… Oda Başkanlarımızı ve tüm mesleki kamuoyunu da dile getirmiş olduğumuz konulara karşı hassasiyetle birlik olmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz…

Önümüzdeki günlerde Bursa milletvekillerimizi bu konu hakkında bilgilendirecek ve bu yasa tasarısına karşı bizimle birlikte mücadele etmeye davet edeceğiz.

(7 Kasım 2023/Bursa SMMM Odası)

Saygılarımla…

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına;

Hüseyin HALİL          Başkan

Resim önizlemesi