Tavuk

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal'dan Suç Duyurusu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ORHANGAZİ

ŞİKAYETÇİLER :1- Orhan SARIBAL, CHP Bursa Milletvekili, TBMM ANKARA

2- Erol ÇİÇEK, TC. 33511188134 Muradiye Mah. Yalova Cad. Akkuş Plaza No.38 Kat:2/4 Orhangazi/ BURSA Tel: 0224 574 04 77

3-Sedat ATA, T.C. 20308628706, Hükümet cad. Kevser Cambaz İş H. Kat:2 Orhangazi /BURSA

 

 

ŞÜPHELİLER :Bursa Orhangazi Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda belirtilen (KASIM 2021) önceki dönem üst yöneticiler.

 

SUÇ :5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanma, daha ağır bir gerektiren fiiller.

AÇIKLAMALAR :

 

1. Yukarıda belirtilen Sayıştay Denetim Raporu'nda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

“5393 sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere verilen görev, sorumluluk, yetki, giderlerden belediyelerin Devletin asli temel görevlerini yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda yerine getirdikleri görülmektedir. Belediye'nin mevcut borç yükü altında bu görev, yetki ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmesi mümkün görülmemekte, ileriye dönük sağlıklı, uygulanabilir ve gerçekçi mali politikalar üretmesi ve uygulaması imkânı bulunmamaktadır.” (s.31)

“5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Borçlanma" başlıklı 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında: “Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Yapılan incelemelerde, Belediye’nin bu ağır borç yükü altında önceki dönemlerde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Belediye tarafından verilen cevapta; madde gereğinin süreç içerisinde yerine getirileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak; belediye görev ve hizmetlerinin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için gelir-gider dengesinin gözetilmesi, borç stoku yasal sınırların altına inene kadar yeni borçlanmaya girişilmemesi ve Belediyeyi ağır borç yükü altında bırakan önceki dönem üst yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerekmektedir. (s.32)

Orhangazi Belediyesi mali tablolaları ile kayıt ve işlemlerinin incelenmesinde, "140 Kişilerden Alacaklar Hesabı"nda yer alan bazı alacakların takip ve tahsil işlemlerinin başlatılmadığı tespit edilmiştir.” (s.35)

 

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ

TCK

Madde 257. (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da

kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

DELİLLER : Bursa Orhangazi Belediyesi 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu https://www.sayistay.gov.tr/reports/3814-bursa-orhangazi-belediyesi

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda belirtilen Sayıştay Raporu ışığında veya resen tespit edilecek nedenlerle, öncelikle ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitini, görevi kötüye kullanma ve/veya daha ağır bir cezayı gerektiren fiiller işleyen kamuyu zarara uğratan ilgililer hakkında HER FİİLLERİ İÇİN ayrı, ayrı kamu davası açılması istemimizdir. 07.09.2023

Orhan SARIBAL            Sedat ATA          Erol ÇİÇEK